iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby
Přejít na menu

Návrh nových stanov SPJF

30.10.2014 12:08
Autor: Čáp, Počet přečtení: 2931

V souvislosti se změnou občanského zákoníku jsou občanská sdružení povinna do konce letošního roku zpracovat návrh nových stanov a přijmout nové označení zapsaný spolek. Po roční práci zejména legislativní komise SPJF přinášíme znění výsledného návrhu stanov, který bude po probrání případných připomínek předložen ke schválení 12. Valné hromadě SPJF dne 22. listopadu 2014.

STANOVY

Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s.

Článek I: Úvodní ustanovení

Název: Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s., (dále jen SPJF).

Sídlo: Brno.

Článek II: Účel spolku

1.    SPJF je dobrovolný, samosprávný, nezávislý, nepolitický zapsaný spolek sdružující členy na základě jejich společného zájmu o:

a)    život, dílo a odkaz spisovatele Jaroslava Foglara;

b)    aktivity a činnosti v dětském a mládežnickém hnutí, jejichž cíle vycházejí nebo jsou blízké idejím a dílu Jaroslava Foglara;

c)    klubovní a oddílové hnutí, pobyt v přírodě, ekologii, prevenci kriminality a sociálně patologických jevů;

d)    sběratelství, archivování a zkoumání všeho, co se týká Jaroslava Foglara, dalších osobností a jejich tvorby pro děti a mládež.

2.    SPJF je právnickou osobou registrovanou příslušným rejstříkovým soudem..

Článek III: Hlavní činnosti SPJF a jejich cíle

 1. Cílem činnosti SPJF je uvádět do praxe zásady zdravého a prospěšného života a účelného využívání volného času dětí a mládeže a ovlivňovat v tomto duchu co největší část mladé populace.
 2. SPJF svou činností:

a)   oslovuje čtenáře, přátele, sběratele a další příznivce díla Jaroslava Foglara a ostatních autorů dobrodružné literatury a tvůrců časopisů pro děti a mládež;

b)   propaguje výchovné metody Jaroslava Foglara.

 1. SPJF zejména:

a)    zkoumá, zpracovává a zveřejňuje informace o životě a díle Jaroslava Foglara i dalších spisovatelů a tvůrců dětské literatury, propaguje a popularizuje jejich díla doma i v zahraničí;

b)    vydává spolkový časopis Bobří stopa a další tiskoviny;

c)    v rámci své činnosti zastřešuje aktivity pobočných spolků SPJF (Článek XIV – XVIII), poboček SPJF (Článek XIX), motivuje a řídí oddíly (Článek XX), mikrokolektivy typu čtenářských klubů (Článek XXI) i jednotlivé členy;

d)    organizuje pro své členy i veřejnost soutěže, besedy, přednášky a další akce se zaměřením na táboření a pobyt v přírodě, sport, ekologii, kulturu, techniku apod.;

e)    spolupracuje se školními a výchovnými zařízeními a dalšími tuzemskými a zahraničními organizacemi;

f)     podporuje aktivity zážitkové pedagogiky, neformální vzdělávání a mimoškolní výchovu dětí i mládeže a rozvoj vzdělávání a odborného růstu vedoucích těchto aktivit;

g)    organizuje pro své členy i veřejnost setkání, schůzky, výstavy, sběratelské akce a další obdobné aktivity;

h)    organizuje aktivity směřující k prevenci kriminality a dalších negativních jevů;

i)     informuje o své činnosti členskou základnu i veřejnost prostřednictvím spolkového časopisu, dalších tiskovin a médií.

Článek IV: Další činnosti SPJF

SPJF vyvíjí doplňkovou hospodářskou a ediční činnost, jejímž účelem je podpora hlavní činnosti. Prostředky získané z této činnosti lze použit pouze pro činnost spolku a jeho správu.

Článek V: Financování činnosti SPJF

Činnost SPJF je financována z řádných i mimořádných členských příspěvků, účastnických poplatků z akcí pořádaných SPJF, dotací na projekty a grantů, sponzorských darů a zisku z vedlejší hospodářské činnosti. Hospodaření se řídí směrnicí Zásady hospodaření SPJF.

Článek VI: Členství v SPJF

 1. Členem SPJF mohou být fyzické osoby bez věkového omezení, které souhlasí s posláním a činností SPJF a jeho stanovami. Členem SPJF se může stát občan České republiky i občan jiného státu.
 2. Členství v SPJF je řádné nebo čestné.
  1. Členství v SPJF je individuální. Členové se mohou sdružovat v klubech, oddílech, pobočkách a pobočných spolcích.
  2. Řádné členství vzniká podáním přihlášky a zaplacením ročního členského příspěvku ve prospěch SPJF a schválením Výkonného výboru. Člen SPJF obdrží členský průkaz a odznak.
  3. Čestné členství navrhuje Vedení SPJF a následně jej schvaluje Valná hromada SPJF. Čestný člen SPJF obdrží členský průkaz a odznak. Na čestné členy se nevztahují práva a povinnosti členů SPJF vyjmenované v článku VII odstavce b) – e).
  4. Zánik členství v SPJF nastává:

 

a)    vystoupením člena písemným oznámením na adresu sídla SPJF;

b)    vyloučením za činy odporující stanovám SPJF. O vyloučení rozhoduje Vedení SPJF s následným schválením Valnou hromadou SPJF. Návrh na vyloučení člena může podat písemně kterýkoliv jiný člen SPJF;

c)    při nezaplacení členského příspěvku na další rok do tří měsíců po skončení období, za které byl členský příspěvek zaplacen (v případě řádného členství);

d)    úmrtím člena;

e)    zánikem SPJF.

7.    Evidence členů:

SPJF vede evidenci svých členů obsahující údaje nezbytné pro činnost spolku. Tato evidence je neveřejná.

Článek VII: Práva a povinnosti členů SPJF

1. Členové SPJF mají právo zejména:

a)    podílet se na činnosti spolku, účastnit se Valné hromady a akcí SPJF, požívat výhod plynoucích z členství v SPJF;

b)    ve věku nad 15 let volit orgány SPJF;

c)    ve věku nad 18 let být voleni do orgánů SPJF;

d)    zakládat pobočné spolky SPJF, pobočky SPJF a oddíly;

e)    obracet se na orgány SPJF s podněty a stížnostmi týkajícími se činnosti a organizace SPJF a žádat jejich vyřízení;

f)    být informováni o činnosti i hospodaření SPJF.

2. Členové SPJF mají za povinnost zejména:

a)    dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy SPJF;

b)    podle svých možností se podílet na plnění cílů SPJF a nejednat v rozporu s nimi;

c)    svědomitě a poctivě vykonávat svěřené funkce v orgánech SPJF;

d)    řádně a včas platit členské příspěvky.

Článek VIII: Orgány SPJF

1. Orgány SPJF jsou:

a)    Valná hromada SPJF;

b)    Vedení SPJF;

c)    Výkonný výbor SPJF;

d)    Revizní komise SPJF.

2. Statutárním orgánem SPJF je předseda SPJF.

Článek VIX: Valná hromada SPJF

1.    Valná hromada SPJF je nejvyšším orgánem SPJF.

 1. Valnou hromadu SPJF tvoří všichni přítomní členové SPJF starší 15 let.
 2. Valnou hromadu SPJF svolává předseda SPJF  dle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři a půl roku.
 3. Vedení SPJF svolává Valnou hromadu SPJF, pokud o to požádá nejméně 30 % řádných členů SPJF starších 15 let ke dni podání žádosti.
 4. Povinností Výkonného výboru SPJF je informovat všechny členy SPJF o místě a čase konání a programu nejméně 30 dní před datem konání Valné hromady SPJF.
 5. Valná hromada SPJF zejména:

 

a)    rozhoduje o změnách stanov SPJF;

b)    volí a odvolává členy Vedení SPJF a Revizní komise SPJF;

c)    schvaluje výroční zprávu, zprávu o hospodaření SPJF a zprávu Revizní komise SPJF za uplynulé období od poslední Valné hromady SPJF;

d)    schvaluje základní programové směřování SPJF pro následující období;

e)    schvaluje členství SPJF v dalších, zejména střešních organizacích;

f)     schvaluje čestné členy;

g)    schvaluje rozhodnutí Vedení SPJF o vyloučení členů;

h)    rozhoduje o zrušení SPJF s likvidací nebo jeho přeměně či sloučení s jinou organizací.

 1. Valná hromada SPJF je usnášeníschopná při přítomnosti nejméně tří členů SPJF.
 2. Usnesení Valné hromady je platné, pokud je schváleno nadpolovičním počtem přítomných členů.
 3. Statutární orgán nebo pověřený člen SPJF zajistí vyhotovení zápisu z Valné hromady SPJF a jeho zpřístupnění všem členům SPJF do 30 dnů od jejího konání.
 4. Vedení SPJF (dále jen Vedení) je řídícím a koordinačním orgánem SPJF, který mezi dvěma po sobě následujícími Valnými hromadami SPJF vykonává usnesení Valné hromady SPJF. Za svoji činnost odpovídá Valné hromadě.
 5. Vedení má 13 členů a je voleno Valnou hromadou SPJF na období do té další Valné hromady, na které proběhne volba Vedení. Nejdéle však na tři a půl roku. Pokud bude navržených kandidátů méně než 13, zůstávají rozdílové mandáty neobsazené. Nejmenší počet členů Vedení je tři.

Článek X: Vedení SPJF

 

 1. Vedení za členy, kteří ukončí svoji funkci ve Vedení SPJF v období mezi dvěma Valnými hromadami SPJF, kooptuje nové členy vedení z řad nezvolených kandidátů podle pořadí jejich získaných hlasů, avšak nejvýše jednu třetinu plného počtu členů Vedení SPJF.
 2. Vedení ze svého středu volí a odvolává tříčlenný Výkonný výbor SPJF a z jeho členů volí a odvolává předsedu, 1. místopředsedu a 2. místopředsedu SPJF.
 3. Vedení se schází nejméně jednou za půl roku. Schůze Vedení svolává předseda SPJF, v jeho nepřítomnosti místopředseda SPJF v pořadí. Mimořádnou schůzi Vedení SPJF svolává předseda SPJF nebo místopředseda SPJF v pořadí v případě, že o to požádá nadpoloviční většina členů Vedení SPJF.
 4. Vedení zejména:

 

a)    schvaluje konkrétní úkoly a program činnosti SPJF na kalendářní rok, respektive pro příslušné funkční období;

b)    schvaluje roční rozpočet SPJF, roční uzávěrku hospodaření SPJF a výroční zprávu SPJF;

c)    svolává Valnou hromadu SPJF, pokud o to požádá nejméně 30 % řádných členů SPJF starších 15 let;

d)    jmenuje hospodáře SPJF z členů SPJF;

e)    vydává vnitřní předpisy SPJF;

f)     navrhuje čestné členství;

g)    schvaluje založení pobočných spolků SPJF, poboček SPJF a oddílů;

h)   rozhoduje o vyloučení individuálních členů a dále o zrušení pobočky SPJF nebo oddílu pro nečinnost nebo pro činy odporující stanovám SPJF;

i)     stanovuje výši členského příspěvku členů SPJF;

j)    rozhoduje o zřízení či zrušení stálých či dočasných odborných a pracovních skupin a komisí pro řešení problematiky jednotlivých oblastí činnosti SPJF a jmenuje jejich vedoucí;

k)   navrhuje členství SPJF v dalších, zejména střešních organizacích s následným schválením Valnou hromadou SPJF;

 1. Vedení je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 2. Vedení rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. V případě nerozhodného hlasování platí hlas předsedy SPJF, v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy SPJF v pořadí, za dva hlasy.
 3. Vedení zajišťuje sestavení plánu hospodaření a rozpočtu SPJF, vypracování výroční zprávy SPJF a roční uzávěrku hospodaření SPJF.
 4. Výkonný výbor SPJF (dále jen Výkonný výbor) je exekutivním orgánem SPJF mezi zasedáními Vedení SPJF. Výkonný výbor vykonává rozhodnutí Vedení SPJF a Valné hromady SPJF. Rozhoduje o věcech neodkladných. Za svoji činnost odpovídá Vedení SPJF a Valné hromadě SPJF.
 5. Výkonný výbor je volen Vedením SPJF a má tři členy.
  1. Výkonný výbor je ve stálém kontaktu, schází se průběžně, nejméně však pětkrát v roce. Schůze Výkonného výboru svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda SPJF v pořadí.

Článek XI: Výkonný výbor SPJF

 

 1. Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 2. Výkonný výbor rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. V případě nerozhodného hlasování platí hlas předsedy SPJF za dva hlasy. V případě nepřítomnosti předsedy rozhoduje hlas 1. místopředsedy.
 3. Předseda SPJF zastupuje SPJF při jednání s dalšími subjekty a jedná jeho jménem. Uzavírá a podepisuje smlouvy se správními orgány, dalšími organizacemi, sponzory, bankami, pojišťovnami apod.
 4. Revizní komise SPJF je kontrolním, rozhodčím a smírčím orgánem SPJF a za svoji činnost odpovídá Valné hromadě SPJF.
 5. Revizní komise SPJF má tři členy, je volena Valnou hromadou SPJF na období mezi Valnými hromadami SPJF. Jejím členem nemůže být statutární orgán, ani jiný člen Vedení. Ze svého středu volí předsedu Revizní komise SPJF.
 6. Revizní komise SPJF dohlíží, jsou-li záležitosti SPJF řádně vedeny a vykonává-li SPJF činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, vykonává dohled nad hospodařením SPJF, upozorňuje Vedení SPJF, případně další orgány, na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jedenkrát ročně.
 7. Pro Valnou hromadu vypracovává Revizní komise SPJF zprávu o výsledcích revizní a kontrolní činnosti.
 8. Členové Revizní komise SPJF mají právo účastnit se schůzí Vedení SPJF.
 9. Členství v SPJF je individuální.
 10. Členové SPJF se mohou sdružovat v pobočných spolcích SPJF, pobočkách SPJF a oddílech SPJF.
 11. Pobočné spolky mají právní osobnost. Jsou vytvářeny na územním principu, členství v nich je dobrovolné. Umožňují především užší spolupráci členů SPJF v daném regionu.
 12. Pobočky jsou vytvářeny na územním principu, členství v nich je dobrovolné. Umožňují především užší spolupráci členů SPJF v daném regionu.
 13. Oddíly jsou tvořeny organizovanými skupinami členů SPJF do 18 let vyvíjejícími pravidelnou činnost pod vedením dospělého člena SPJF zaměřenou na mimoškolní výchovu a vzdělávání dětí a mládeže.
 14. V rámci činnosti SPJF mohou vznikat kluby - mikrokolektivy osob do 18 let, ne nutně členů SPJF.

Článek XII: Revizní komise SPJF

Článek XIII: Organizační struktura SPJF

Činnost těchto dětských a mládežnických mikrokolektivů bez dospělého vedoucího rozvíjí myšlenku někdejších čtenářských klubů a využívá výchovné metody Jaroslava Foglara.

Článek XIV: Pobočné spolky SPJF

 1. Pobočné spolky SPJF (dále také PS SPJF) jsou pobočnými spolky SPJF. PS mohou založit, vést a být jeho členy pouze členové SPJF (v případě založení a vedení pouze členové starší 18 let) na základě stanov SPJF a vnitřních předpisů SPJF.
 2. Podmínkou vytvoření PS SPJF je jeho schválení Vedením SPJF na základě písemné žádosti příslušných členů ustanovující se PS SPJF. Vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.
 3. PS SPJF se ve své činnosti řídí stanovami SPJF a příslušnými vnitřními předpisy SPJF.
 4. Členství člena SPJF v PS SPJF vzniká jeho přijetím do PS SPJF Vedením PS SPJF.
 5. Členství nečlena SPJF v PS SPJF vzniká jeho přijetím do PS SPJF Vedením PS SPJF po schválení jeho členství v SPJF Výkonným výborem SPJF.
 6. Členství člena v SPJF v PS SPJF zaniká

a)    spolu s ukončením členství v SPJF podle Článku VI bod 6 Stanov SPJF;

b)    rozhodnutím Vedení PS SPJF v souladu s příslušnými vnitřními předpisy SPJF, bez vlivu na členství V SPJF.

 1. Majetek PS SPJF není majetkem SPJF jako celku, pokud není smluvně stanoveno jinak. SPJF jako celek neručí za závazky PS SPJF, pokud není smluvně stanoveno jinak. PS SPJF neručí za závazky SPJF jako celku.

Článek XV: Orgány pobočného spolku SPJF

1. Orgány PS SPJF jsou:

a)    Výroční schůze PS SPJF;

b)    Vedení PS SPJF;

c)    Vedoucí PS SPJF, který je statutárním orgánem;

d)    Revizor PS SPJF.

Článek XVI: Výroční schůze pobočného spolku SPJF

 1. Výroční schůze PS SPJF je nejvyšším orgánem PS SPJF.
 2. Výroční schůzi PS SPJF tvoří všichni přítomní členové PS SPJF.
 3. Výroční schůzi PS SPJF svolává Vedení PS SPJF dle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři a půl roku.
 4. Vedení PS SPJF svolává Výroční schůzi PS SPJF také v případě, pokud o to požádá nejméně 30 % řádných členů PS SPJF starších 15 let ke dni podání žádosti.
 5. Povinností Vedení PS SPJF je informovat všechny členy PS SPJF o místě a čase konání nejméně 30 dní před datem konání Výroční schůze PS SPJF.
 6. Výroční schůze PS SPJF zejména:

 

a)    volí a odvolává Vedení PS SPJF, vedoucího a revizora PS SPJF;

b)    schvaluje výroční zprávu a zprávu o hospodaření PS SPJF a zprávu revizora PS SPJF za uplynulé období od poslední Výroční schůze PS SPJF;

c)    schvaluje základní programové směřování PS SPJF pro následující období;

d)    schvaluje členství PS SPJF v dalších organizacích po předchozím schválení Vedení SPJF;

e)    navrhuje Vedení SPJF zrušení PS SPJF.

 1. Výroční schůze PS SPJF je usnášeníschopná za účasti alespoň tří členů PS SPJF.
 2. Vedení PS SPJF zajistí do 30 dnů vypracování zápisu z Výroční schůze, který bude přístupný všem členům PS SPJF.
  1. Vedení PS SPJF je řídícím, koordinačním a výkonným orgánem PS SPJF, který mezi dvěma po sobě následujícími Výročními schůzemi PS SPJF vykonává její usnesení a rozhoduje o věcech neodkladných. Za svoji činnost odpovídá Výroční schůzi PS SPJF.
  2. Vedení PS SPJF má nejméně tři členy a je voleno Výroční schůzí PS SPJF na období mezi dvěma po sobě následujícími Výročními schůzemi PS SPJF.
  3. Vedení PS SPJF může kooptovat nové členy do výše jedné třetiny plného počtu svých členů za členy, kteří ukončí svoji funkci ve Vedení PS SPJF v období mezi dvěma po sobě následujícími Výročními schůzemi PS SPJF.
  4. Z řad členů Vedení PS SPJF je volen Vedoucí PS SPJF.
  5. Vedení PS SPJF se schází nejméně dvakrát za rok. Schůze Vedení PS SPJF svolává Vedoucí.
  6. Vedení PS SPJF zejména:

Článek XVII: Vedení a vedoucí pobočného spolku SPJF

a)    řídí a koordinuje činnost PS SPJF v příslušném funkčním období, schvaluje konkrétní úkoly a program činnosti PS SPJF;

b)    schvaluje roční rozpočet PS SPJF;

c)    svolává Výroční schůzi PS SPJF;

d)    jmenuje hospodáře PS SPJF;

e)    vypracovává výroční zprávu PS SPJF, plán hospodaření, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření PS SPJF;

f)     má právo rozhodnout o tom, zda bude vybírat členské příspěvky nad rámec příspěvků SPJF a schvaluje jejich výši;

g)   rozhoduje o členství PS SPJF v dalších organizacích s následným schválením Výroční schůzí PS SPJF;

h)   přijímá členy PS SPJF a ukončuje jejich členství v PS SPJF.

 1. Vedení PS SPJF je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 2. Vedení PS SPJF rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. V případě nerozhodného hlasování platí hlas Vedoucího PS SPJF, v jeho nepřítomnosti zástupce, za dva hlasy.
 3. Vedoucí PS SPJF zastupuje PS SPJF při jednání se stranami a jedná jejím jménem. Uzavírá a podepisuje smlouvy se správními orgány, s dalšími organizacemi, sponzory, bankami, pojišťovnami apod.

Článek XVIII: Revizor pobočného spolku SPJF

1.    Revizor PS SPJF je kontrolním orgánem PS SPJF a za svoji činnost odpovídá Výroční schůzi PS SPJF.

2.    Revizor PS SPJF je volen Výroční schůzí PS SPJF na období mezi dvěma Výročními schůzemi PS SPJF.

 1. Revizor PS SPJF vykonává dohled nad činností a hospodařením PS SPJF, upozorňuje Vedení PS SPJF na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jedenkrát ročně.
 2. Pro Výroční schůzi PS SPJF vypracovává Revizor PS SPJF zprávu o výsledcích revizní a kontrolní činnosti.
 3. Revizor PS SPJF má právo účastnit se schůzí Vedení PS SPJF.
  1. Pobočku SPJF mohou založit a vést pouze řádní členové SPJF starší 18 let na základě stanov SPJF a vnitřních předpisů SPJF.
  2. Vznik pobočky SPJF schvaluje Vedení SPJF.
  3. Pobočky SPJF se ve své činnosti řídí stanovami SPJF a příslušnými vnitřními předpisy SPJF.
   1. Oddíl mohou založit a vést pouze řádní členové SPJF starší 18 let na základě stanov SPJF a vnitřních předpisů SPJF.
   2. Vznik oddílu schvaluje Výkonný výbor SPJF.
    1. Oddíl se ve své činnosti řídí stanovami SPJF a směrnicí pro činnost oddílů.
    2. Klub mohou založit zájemci o klubovní činnost nezávisle na svém členství v SPJF.
    3. Vznik klubu schvaluje Výkonný výbor.
     1. Klub se ve své činnosti řídí stanovami SPJF a příslušnými vnitřními předpisy SPJF.
      1. SPJF hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
      2. Zdroje financí a majetku jsou zejména:

Článek XIX: Pobočky SPJF

Článek XX: Oddíly

Článek XXI: Kluby

Článek XXII: Hospodaření SPJF

 

a)    řádné i mimořádné členské příspěvky členů;

b)    dary a příspěvky fyzických i právnických osob;

c)    dotace od státních orgánů na řešení projektů a grantů;

d)    výnosy z vedlejší drobné hospodářské činnosti SPJF při naplňování jeho cílů.

 1. Hospodaření SPJF se řídí Směrnicí o hospodaření SPJF.

 

 1. Hospodaření v kalendářním roce se uskutečňuje podle návrhu rozpočtu schváleného Vedením SPJF.
 2. Za hospodaření SPJF odpovídá Vedení SPJF, které předkládá Valné hromadě SPJF zprávu o hospodaření.

Článek XXIII: Zánik SPJF

1.    SPJF zaniká:

a)    dobrovolným rozpuštěním z rozhodnutí Valné hromady SPJF, a to dvoutřetinovou většinou přítomných členů s hlasovacím právem;

b)    fúzí s jiným sdružením na základě uzavřené smlouvy o fúzi z rozhodnutí Valné hromady SPJF, a to dvoutřetinovou většinou přítomných členů s hlasovacím právem;

c)    poklesne-li počet členů SPJF na méně než 3;

d)    soudním zrušením.

 

 1. Zaniká-li SPJF dobrovolným rozpuštěním, fúzí nebo rozdělením, rozhodne současně Valná hromada SPJF o způsobu majetkového vypořádání.
 2. Majetek SPJF nemůže být rozdělen mezi jednotlivé členy.

Článek XXIV: Závěrečné ustanovení

1. Stanovy nabývají platnosti dnem 22. listopadu 2014 a účinnosti dnem jejich registrace příslušným rejstříkovým soudem.

Záznam nebyl nikdy upravován.


Diskuze ke článku

2. prosince 2014, 12:33
Čáp (administrátor)

Nové stanovy

Od 22. listopadu má SPJF nové stanovy, které najdete na této adrese. Stanovy nabývají účinnosti po zaregistrování příslušným krajským soudem.

Vložení nového komentáře
*
*
*