iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby
Přejít na menu

Podrobnější informace k aktuální situaci v Pobočném spolku SPJF – Pražské pobočce

9.6.2023 01:03
Autor: Menhart, Počet přečtení: 2319

Na serveru Bohousek.cz se objevila 23. dubna 2023 kratičká informace Složitá situace v Pražské pobočce SPJF.
Následně členové SPJF z Prahy a Středočeského kraje obdrželi počátkem května spolu s pozvánkou na výroční schůzi pobočného spolku 10. června také dopis Informace k aktuální situaci v Pobočném spolku SPJF – Pražské pobočce, který je níže uveden modře a já jako jeden ze zmiňovaných aktérů jej zkusím okomentovat a doplnit. 

Od ledna letošního roku se Vedení Sdružení přátel Jaroslava Foglara (SPJF) zabývá závažnou situací v pobočném spolku SPJF - Pražská pobočka. Vedení pražské pobočky od svého zvolení v listopadu 2018 nesvolalo výroční schůzi, ačkoliv dle stanov SPJF tak má být učiněno nejpozději 3 a půl roku od poslední schůze. Vedení pobočky, která je pobočným spolkem s vlastní právní subjektivitou, již nechce ve vedení pokračovat a považuje za zbytečnou přítěž i povinnosti vyplývající z právní subjektivity, proto se rozhodlo nevyvíjet žádnou činnost a nechat právní subjektivitu z úřední moci zaniknout.

 

Zmiňované vedení PP SPJF původně chtělo uspořádat výroční schůzi pobočného spolku hned, jak to covidová situace dovolí. Již 1. června 2021 byla na iKlubovně publikována výzva pro členy PP SPJF, kteří chtějí být informování o výroční schůzi, ať se ozvou.

Dne 8. února 2022 na Bohouškovi byla zveřejněna Zpráva o činnosti, která byla určena původně pro výroční schůzi. Ukazuje snad slušnou porci aktivit pobočky s novým vedením.

Bývalý předseda pobočného spolku Alpín byl několikrát marně žádán o poskytnutí materiálů z minulých výročních schůzí (mustry, hlasovací lístky, usnesení…), které by se daly použít jako mustr pro přípravu výroční schůze.

 

Je ale třeba jít v historii ještě dál a připomenout, že o smysluplnosti právní subjektivity se diskutovalo již v roce 2018 na výroční schůzi pobočného spolku - viz zápis z 5. 12. 2018.

Na přelomu roků 2021-22 Menhart na celorepublikovém vedení otevřel problematiku pobočných spolků SPJF (Brno a Praha), které jsou vedeni Ministerstvem vnitra jako Neaktivní pobočný spolek podle § 125a zákona č. 304/2013 Sb. - viz Justice.cz (IČO: 71231374). Je to tím, že spolek vůči MV ČR nevyvíjí žádnou administrativní činnost již od svého založení (2004, 2014). Sbírka listin neobsahuje za ty dlouhé roky žádnou listinu (tedy ani od minulého vedení). Spolek o sobě nikdy nepodal žádnou informaci, jak mu ukládá zákon!!!

 

Téma Neaktivní pobočný spolek… bylo na Vedení SPJF v roce 2022 několikrát Menhartem, který měl zájem na řešení,  otevřeno a vždy s výsledkem, že se nebude dělat nic a necháme pobočný spolek úředně zrušit pro nečinnost - viz zápis z porady celorepublikového Vedení (říjen 2022, bod 15).
Již počátkem roku 2022 (tedy před více než rokem) se na poradě celorepublikového Vedení diskutovalo případné využití likvidátora. Menhart to tehdy zjišťoval na stránkách ČRDM, kde je na toto téma obsáhlejší povídání, ale to je zdlouhavá a nákladnější varianta řešení situace a takto to vedení SPJF řešit nechtělo.

 

Nutno ještě připomenout, že Pražská pobočka měla IČO především, aby mohla žádat o pražské dotace a poslední takovou akcí bylo zřízení pamětní desky Jaroslava Foglara v Prokopském údolí v roce 2013 - a tu stejně účetně řešilo celorepublikové vedení SPJF v Brně, protože Pražská pobočka od svého vzniku neměla nikdy ani bankovní účet. On neexistoval ani seznam členů pobočného spolku (nebo nebyl předán), takže právní existence byla čistě formální na papíře a samotná pobočka IČO pobočného spolku na svoji činnost nikdy nepotřebovala.

 

Dokonce Krizmen psal Menhartovi 30. 11. 2022: Zeptám se tam (na Večeru světel 2022) přítomných členů SPJF, zda má existence pobočky smysl, pokud řeknou, že ano, tak co pro to hodlají konkrétně udělat. Pokud ne, pak navrhuju činnost pobočky ukončit a netrápit se tím.”

 

O pár dní později 18. 12. 2022 stejný Krizmen již napsal za sebe, Alpína, Besta a Divočáka: ”...na základě společné dohody na Večeru světel dne 17. 12. 2022 (vedení pobočky) vyzýváme ke svolání Výroční schůze Pražské pobočky SPJF (pobočného spolku - oblastní organizace) a to v nejbližším možném termínu, v souladu se Stanovami SPJF, Směrnicí pro činnost poboček SPJF a Směrnicí pro činnost pobočných spolků SPJF…”, a v kopii zaslal celému Vedení SPJF a na oficiální email SPJF.
 

 

Čtyři členové (zakladatelé Pražské pobočky a bývalí členové jejího vedení Milan Lebeda – Alpín, Petr Molka – Best, Tomáš Hromádka – Krizmen a bývalý člen vedení Martin Rosol) PP SPJF však požadovali řádné svolání výroční schůze, aby k tomuto bodu mohla být vedena diskuze a ke zrušení subjektivity mohlo případně dojít dle platných stanov. 

 

Hned 19. prosince 2023 jsme (předseda pobočky Tajlor a já) odpověděli a informovali o právní situaci neaktivního spolku, o tom, že se to řešilo na vedení SPJF již cca rok s výsledkem “nedělat nic” - viz odkaz na zápis z porady vedení bod 15 zde
Psali jsme také o těžkostech svolat výroční schůzi dle stanov, jak vyzyvatelé žádají, když vlastně nemáme ani evidenci členů. Pokud ale má někdo ze 4 vyzyvatelů zájem o práci ve vedení pobočky s právní subjektivitou, že svolání podpoříme, ale že za nás má smysl pokračovat v činnosti pobočky jen bez právní subjektivity a právní formu spolku s IČO nechat úředně zaniknout. 


Informovali jsme, že oba (Tajlor a Menhart) jsme v situaci, kdy z pracovních, rodinných a dalších důvodů máme minimum časových a dalších možností věnovat se pobočnému spolku s právní  subjektivitou a plnit nutnou úředničinu.

 

Vedla se docela čilá emailová diskuze, kdy jsme (Tajlor a Menhart) navrhovali, že pokud se někdo organizace výroční schůze újme (domluví prostory, napíše pozvánky, připraví volební lístky a celý průběh výroční schůze…) místo nás, že to jako odstupijící vedení zaštítíme, ale opravdu, že na svolání schůze dle stanov u naprosto nefungující pobočky nemáme potřebný čas. 

Naši kamarádi 4 vyzyvatelé z Prahy naši žádost o pomoc se svoláním výroční schůze nevyslyšeli a obrátili na vedení SPJF.

 

Vedení SPJF vyzvalo vedení Pražské pobočky (PP SPJF) – pobočného spolku ke svolání výroční schůze do konce března 2023. Celostátní vedení foglarovské organizace zároveň nabídlo technickou podporu ve věci svolání členů a doporučilo zařadit na program jednání bod ohledně trvání právní subjektivity. Stejně tak svoji pomoc nabídli zmínění bývalí členové vedení PP SPJF.

 

Vedení SPJF v bodě 9 lednového zápisu z porady zde nepřesně napsalo, že se vedení Pražské pobočky rozhodlo nevyvíjet žádnou činnost a nechat právní subjektivitu zaniknout a schůzi nesvolat. Pravdou je, že tak se rozhodlo samo celostátní vedení SPJF (viz odkaz výše na zápis z října 2022) a vedení PP SPJF s tím jen souhlasilo a přišlo mu to logické.
Z lednové porady Vedení přišla v zápisu z porady také výzva, aby byla výroční schůze svolána vedením PP SPJF.
Následovalo zase dopisování si, jestli se někdo ujme organizace výroční schůze, že opravdu pracovní, rodinné a další důvody to Tajlorovi a Menhartovi neumožňují. Nikomu ze 4 vyzavatelů se do toho nechtělo, aby připravil Výroční schůzi pobočného spolku. (Ono to zabere nějaký čas a je to také totiž pěkný oříšek, aby to bylo podle stanov, jak 4 vyzyvatelé žádali).

 

Menhart alternativně navrhoval svolat třeba jarní setkání členů SPJF u ginkga na Kampě 21. března, kde by se lidi mohli na místě přihlásit do pobočky a hned si odhlasovat, že toto setkání se stává vyroční schůzí a dále postupovat dle stanov. Že by tímto krokem měla pobočka alespoň nějaké známé (přihláškou podchycené) členy a mohlo se postupovat dále dle stanov, ale nebyl o to u 4 vyzyvatelů zájem. 

Tajlor s Menhartem dále nabídli, že pokud se nepodaří vyřešit svolání výroční schůze do konce března, tak odstoupí z vedení Pražské pobočky, aby neblokovali další dění kolem Pražské pobočky.

 

Vedení pražské pobočky však výroční schůzi nesvolalo a nedodrželo tak výzvu celostátního Vedení SPJF. Místo toho dne 3. dubna 2023 členové vedení pobočného spolku Pražská pobočka Pavel Schneider - Tajlor (statutární zástupce, vedoucí) a Radek Petr – Menhart odstoupili z funkcí ve vedení PP SPJF (rezignační dopis zveřejnili na serveru iklubovna.cz). Ve vedení pobočky tak zůstal pouze Vladimír Dvořák. PP SPJF nemá ani revizora, neboť Petr Molka – Best na tuto funkci rezignoval v září 2020.

 

Nedodrželi jsme výzvu celostátního vedení SPJF, protože jsme nevěděli komu pozvánky na výroční schůzi poslat – pobočka nedisponuje seznamem členů. Z nedostatku našeho času a z nezájmu 4 vyzyvatelů organizaci výroční schůze převzít se tedy realizoval náš slib, že na konci března odstoupíme. Tak se stalo 3 dubna 2023.


Každý z vyzyvatelů měl jistě své důvody, proč se organizace výročky nechtěl ujmout. Pouze Alpín nabídl, že by nám s organizací pomohl (za to mu děkujeme), ale nám nešlo o pomoc, ale o zorganizování celé akce. Opravdu jsme se organizace nemohli účastnit.


Osobně asi souhlasím s Alpínem, že by o osudu právní subjektivity pobočky mohli/měli rozhodnout členové pobočky demokratickým hlasováním, ale to lze těžko realizovat, když členové pobočky nejsou nikde podchyceni.

Navíc jsem nezjistil (a ptal jsem se na to v emailech několikrát) jestli také o zavedení právní subjektivity se hlasovalo členskou základnou? Pokud ano, tak zrušení právní subjektivity hlasováním členské základny má asi smysl, ale jinak ne.

 

Právní subjektivita byla pro pobočku komplikace a nikdo jsme posledních 10 let IČO nepotřeboval. Jen nás tato forma zavazovala plnit vůči státu určitou agendu, kterou jsme od založení pobočného spolku žádné vedení neplnilo. Proto jsme se domnívali, že zrušení pobočného spolku s právní subjektivitou z moci úřední je nejlepší a “zasloužené” řešení.
Podotýkám, že jsme oba s Tajlorem pro zachování “obyčejné” formy pobočky jako má SPJF v jiných krajích, kde spolu kamarádi pořádají různé aktivity a nepotřebují k tomu IČO.

 

Řešení celé složité situace je dle stanov výhradně v rukou naší výroční schůze Pražské pobočky. Teprve v případě, že z jakéhokoliv důvodu toto není možné, je nutné, aby se věcí zabýval hlavní spolek.

 

Nakonec se Alpín ujal zorganizování výroční schůze a za pomoci z Brna byli klasickou poštou obesláni všichni členové SPJF z Prahy a Středočeského kraje pozvánkou na výroční schůzi a dopisem o situaci (modře psaný text výše).

Připojuji se k výzvě pro oslovené členy SPJF, aby se schůze zúčastnili a záležitost se rozhodla.

Osobně bych čas a prostředky raději věnoval nějaké aktivitě připomínající 30 let Pražské pobočky nebo přípravě akce pro veřejnost než nějakému schůzování, kde vlastně ani nejsou známí členové pobočného spolku, ale rozumím důvodu proč to Alpín chce svolat. Věřím, že tento záměr členové SPJF podpoří hojnou účastí - i když sám v tomto termínu mám akci našeho Sboru dobrovolných hasičů a na výročce být nemohu. Ale požádám Alpína svou plnou mocí, aby mě zastupoval v hlasování o zrušení IČO u pražského pobočného spolku.

 

Mnohem důležitější však považuji to, že by členové z Prahy a okolí se měli dohodnout, co se bude v pobočce dál dělat, kdo ji povede a kdo v ní chce být aktivní? 

Věřím, že toto probuzení 4 vyzyvatelů povede k jejich většímu zapojení do práce v pobočce. Za sebe dál budu aktivní, ale pouze ve smysluplných aktivitách a v mých aktuálních časových možnostech.

 

O tématu by šlo psát mnohem šířeji - třeba o tom, že když pobočka nemá ani revizora, který v době covidové pandemie odstoupil, takže nespokojení 4 vyzyvatelé se nemají nyní na koho (dle stanov) obrátit.

Stanovy pobočného spolku neřeší podobnou situaci a ani zřizovatel pobočného spolku (SPJF) nemá mandát se do řešení situace v pobočném spolku zapojovat. Ale snad je výročka připravována v souladu se stanovami a nikdo její přípravu nenapadne.

 

Z výroční schůze asi vznikne nějaké usnesení a netuším, jestli se pošle Ministerstvu vnitra ČR jako 1. dokument do Sbírky listin. Tím se ale poruší mnoholeté mlčení pobočnéhom spolku a třeba se i oddálí úřední zrušení. Možná ukážeme, že “fungujeme” a může nám být uložena i pokuta…

Nepovažuji celou záležitost za až tak složitou, či nějak třaskavou. Naši kamarádi 4 vyzyvatelé našli v sobě nakonec chuť a čas svolat výroční schůzi a nějak prokličkovat stanovami k nějakému svolání schúze a snad i usnesení. Držíme jim v tom palce. My na to neměli čas a sílu.

Proč k tomuto řešení nedošlo už po Vánocích, nevím. Nakonec se to stejně realizuje v mnou navrhovaném formátu "setkání na Kampě", kde zájemci hned vstoupí do pobočného spolku, aby ten měl aspoň nějaké členy a mohl situaci řešit. Celé to mohlo být o minimálně ¼ roku dříve. Ale to už je jedno - hlavně, že se to někam posune...

 

Menhart,
sepisováno několik večerů na 2. Straně a dopsáno v noci 8. 6. 2023 

 


Budu vdečný, pokud toto doplnění převezme na své stránky také Bohousek.cz , který o situaci v Pražské pobočce již 2x kuse informoval, ač všichni z Bohouška měli všechny informace a nemuseli příspěvky na Bohouškovi napsat tak jednostraně. Předem děkuji.

Vytvořil 9. června 2023 v 01:04:14 Menhart. Upravováno 1x, naposledy 9. června 2023 v 01:08:33, Menhart


Diskuze ke článku

12. června 2023, 16:11
Menhart

Krizmene

Přeci to píšu, milý kamaráde Krizmene, že jsme s Tajlorem byli a stále jsme v časovém presu a nestačilo nám jen "pomoci" - opakovaně jsme žádali, jestli se najde někdo, kdo by to zorganizoval...

Navíc to svolat podle stanov byl oříšek.

Alpín se k organizaci VS přihlásil až po našem odstoupení.

Ale super, že jste schůzi zvládli.

Už se těším na věčného kritika poboček - Slávka, jak bude nabádat, AŤ ZRUŠÍME POBOČKY... :-)
10. června 2023, 19:57
Dlouhé bidlo.

To je pěkný binec u Rychlých šípů. Zrušte pobočky šípáci a zrušte i vedení které nevede....
9. června 2023, 14:15
Krizmen (přihlášený)

Proč k tomu nedošlo

"Proč k tomuto řešení nedošlo už po Vánocích, nevím." Milý Menharte,, moc dobře víš - protože jste tu výroční schůzi svolat nechtěli - sám to píšeš výše. A to i přes nabídku Alpína, který by rád vysvětlil, jak tu výročku svolat. :-) Dokonce se vám nabízelo i Vedení SPJF, že s organizací - obesláním členů pomůže :-)  a ani na to jste nereagovali.  

Vložení nového komentáře
*
*
*