iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby
Přejít na menu

Zpráva o činnosti Revizní komise SPJF

23.11.2016 22:50
Autor: Menhart, Počet přečtení: 2083

mezi valnými hromadami SPJF (22.11.2014 - 26.11.2016)

 

Zpráva o činnosti Revizní komise SPJF

mezi valnými hromadami SPJF (22.11.2014 - 26.11.2016)

 

Podle stanov SPJF schválených Valnou hromadou (VH) 22. listopadu 2014, Článek XII: Revizní komise (RK) SPJF

  • 1) je kontrolním, rozhodčím a smírčím orgánem SPJF a za svoji činnost odpovídá Valné hromadě SPJF,

  • 2) má tři členy, je volena Valnou hromadou SPJF na období mezi Valnými hromadami SPJF. Jejím členem nemůže být statutární orgán, ani jiný člen Vedení. Ze svého středu volí předsedu Revizní komise SPJF,

  • 3) dohlíží, jsou-li záležitosti SPJF řádně vedeny a vykonává-li SPJF činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, vykonává dohled nad hospodařením SPJF, upozorňuje Vedení SPJF, případně další orgány, na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jedenkrát ročně,

  • 4) vypracovává pro Valnou hromadu zprávu o výsledcích revizní a kontrolní činnosti,

  • 5) členové Revizní komise SPJF mají právo účastnit se schůzí Vedení SPJF.

 

RK pracovala ve složení: Hynek Cígler - Hyňas, Josef  Kasl - Pepa a Radek Petr - Menhart.

Revizní komise se během své činnosti snažila plnit všechny body vyplývající ze stanov SPJF.

Ad 1) - kontrolní činnost

RK se snažila kontrolovat Vedení SPJF a upomínala jej např. při nepřiměřeně (více než měsíc) dlouhé prodlevě zveřejňování zápisů z porad Vedení. RK nemohla zkontrolovat inventury neboť ji nebyly Vedením předloženy. RK kontrolovala postupování podle stanov v různých případech jednání…

 

Ad 1) - rozhodčí činnost

Nebylo třeba žádné činnosti.

 

Ad 1) - smírčí činnost

Na RK došlo nezvykle mnoho podnětů k řešení sporů mezi členy SPJF. Podněty byly řešeny s odesilateli i vedením. Ne vždy se podařilo záležitosti vyřešit ke spokojenosti odesilatelů.

 

Ad 2) o RK

VH zvolila 22. 11. 2014 do RK Hynka Cíglera - Hyňase, Josefa  Kasla - Pepu a Radka Petra - Menharta. Při 1. jednání RK ještě v den VH byl zvolen Menhart za předsedu RK.

V říjnu 2015 navrhlo Vedení SPJF nezávislé RK odvolání předsedy z funkce předsedy RK za zneužití titulu předsedy RK, protože nesouhlasilo s postupem předsedy RK v otázce rozeslání e-mailu ze dne 1. 7. 2015 s předmětem „Je morální používat adresu se jménem slavného zemřelého spisovatele?“ členům SPJF a veřejnosti včetně členů pražské Dvojky (viz zápis z porady Vedení z října 2015).

Předseda  RK se snažil získat podklady pro jednání o došlém podnětu o nevhodnosti používání adresy jaroslav.foglar@email.cz v prostředí SPJF, ale neinformoval o tom dopředu členy RK.

Po apelu Vedení předseda RK sám rezignoval a RK jej po 14 dnech znovu zvolila za opět předsedu RK. Nutno připomenout, že předseda RK se zodpovídá členům RK a celá RK se zodpovídá pouze Valné hromadě, která ji zvolila. RK má být podle stanov na Vedení nezávislá a Vedení by nemělo na ni vyvozovat žádný nátlak typu doporučení odvolání atd.

 

Ad 3) dohled nad SPJF

RK přišel podnět od člena Vedení, že místopředseda přesunul místo konání porady z Prahy do Brna, ač byla vedením schválena Praha a přesun do Brna nebyl na vedení vůbec projednán.

RK konstatovala, že Vedení podle stanov neschvaluje místa porad, neboť to je v kompetenci předsedy SPJF, respektive při zastupování místopředsedy.

RK také opakovaně a marně apelovala na Vedení, aby byly RK předloženy inventury majetku. Ke stejnému vyzývala RK i v minulém funkčním období. Nepředložení inventur majetku je třeba považovat za významný nedostatek práce Vedení, respektive Výkonného výboru.

 

Ad 3) dohled nad hospodařením

Vzhledem ke skutečnosti, že 2 členové RK byli členy RK i v minulém funkčním období, kdy se RK podrobně zabývala vyúčtováním akcí, věnovala se nyní RK především kontrole dokladů ještě před zaúčtováním, kdy poskytovala konzultace hospodářce SPJF nad odevzdávanými vyúčtováními akcí. Dělo se tak průběžně během celých dvou let funkčního období a podle potřeby hospodářky.

RK před VH v listopadu 2016 ověřila údaje ... uváděné ve Zprávě o hospodaření. - dopíše se, pokud to Hynek stihne.

 

Ad 3) zjištěné nedostatky a návrhy na odstranění

RK průběžně upozorňovala Vedení nebo Výkonný výbor na zjištěné nedostatky a podávala návrhy na řešení. Jednalo se především o méně významné záležitosti. Mezi významná zjištění patří především inventarizace majetku a dále “problém akce”, která má více pořadatelů, kdy každá pořádající organizace finančně či jinak zajišťuje část akce, ale není jasné, kdo je hlavní organizátor a čí vlastně akce je. Konkrétně se jedná o aktivity Akademie Jaroslava Foglara a Memoriál Jaroslava Foglara, kdy si část členů SPJF myslí, že se po mnoho let jedná o akci SPJF, ale dlouholetý realizátor této aktivity tvrdí opak.

Předseda RK doporučil vedení, aby provedlo inventuru svých akcí, s každým realizátorem sepsalo o tom zápis a se spolupořadatelskými organizacemi bylo také písemně stvrzeno vlastnictví akce.

S tím těsně souvisí to, aby akce byly vždy pořádány podle platných směrnic SPJF pro pořádání akcí. Vedení nebo výkonný výbor musí akci schválit předem. O akci musí vědět organizační komise a nelze zveřejňovat akce SPJF na poslední chvíli třeba den před akcí.

U každé akce musí být jasné, jestli je SPJF pořadatelem, spolupořadatelem či má nad akcí pouze záštitu nebo jen o akci informuje. Především spletence pořádajících organizací u některých akcí jsou po letech nepříjemným problémem.

Předseda RK dále inicioval u České rady dětí a mládeže (ČRDM), aby vznikla poradna pro RK menších členských organizací, jako je SPJF, kde by RK mohly konzultovat především účetní záležitosti objevené při kontrolní činnosti. ČRDM poskytla kontakt a zařadila školení RK do svého servisu.

Předseda RK navázal kontakt s předsedy RK některých RK organizací v ČRDM ve snaze společně řešit vyúčtování akcí, které mají více pořadatelů (členů ČRDM).

 

Ad 4) zpráva o činnosti

Návrh zprávy o výsledcích revizní a kontrolní činnosti zveřejnil předseda RK dopředu před VH na spolkovém serveru iKlubovna, aby se s ní mohli členové SPJF seznámit ještě před VH (1.).

Na návrh předsedy SPJF informovala RK o své činnosti Vedení průběžně mezi zasedáními Vedení v prostředí sberac.spjf.cz (2.).

Projednávání záležitostí RK bylo přesunuto na sberac.spjf.cz do sekce RK, kam byl poskytnut informativní přístup také Předsedovi SPJF (3.).

Všechna 3 realizovaná opatření doporučuje RK udržovat i následné RK, protože je vše transparentní, na jednom místě, lépe dohledatelné a pro všechny i jinak výhodné.

 

Ad 5) účast RK na poradách Vedení

Předseda nebo člen RK se účastnili všech porad Vedení kromě dvou a uplatňovali tam záležitosti vyplývající ze stanov SPJF. Časté byly také účasti v emailových diskuzích Vedení.

 

Zprávu vypracoval předseda RK a byla schválena RK dne 23. 11.2016.

 

Podpis předsedy RK   ……Menhart………………...


K výroční zprávě RK proběhla diskuze na VH a VH zprávu schválila 26. 11.2016.

Menhart


Tato zpráva Revizní komise SPJF byla předložena Valné hromadě (VH) 26. listopadu 2016 v Brně ke schválení. Na VH také proběhl k této předkládané zprávě diskuze, tak, prosím, nediskutujme o předložené zprávě zde, protože nejsme schopni  před VH reagovat na diskuzi na webu.
Zprávy RK bývaly předkládány až na VH, ale domníváme se, že je pro členy spolku lepší, pokud je Zpráva předložena v předstihu a členská základna se s ní může lépe seznámit.
Bylo by přínosné do budoucna, aby i ostatní zprávy předkládané VH byl zveřejňovány dopředu jako tato. RK chtěla jít tímto zveřejněním příkladem.
Vytvořil 23. listopadu 2016 ve 22:46:08 Menhart. Upravováno 7x, naposledy 23. listopadu 2018 ve 13:40:15, Menhart


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*