iKlubovnae-StopaSPJFe-ShopDlouhodobá hra pro kluby
Přejít na menu

Zpráva o činnosti Revizní komise SPJF - návrh ke schválení Valnou hromadou

23.11.2018 10:05
Autor: Menhart, Počet přečtení: 1032

Zpráva o činnosti Revizní komise Sdružení přátel Jaroslava Foglara (SPJF) mezi valnými hromadami SPJF (26.11.2016 - 24.11.2018) - návrh na schválení Valnou hromadou na Foglarovských dnech v Brně

 

Podle stanov SPJF schválených Valnou hromadou (VH) 22. listopadu 2014, Článek XII: Revizní komise (RK) SPJF

  • 1) je kontrolním, rozhodčím a smírčím orgánem SPJF a za svoji činnost odpovídá Valné hromadě SPJF,

  • 2) má tři členy, je volena Valnou hromadou SPJF na období mezi Valnými hromadami SPJF. Jejím členem nemůže být statutární orgán, ani jiný člen Vedení. Ze svého středu volí předsedu Revizní komise SPJF,

  • 3) dohlíží, jsou-li záležitosti SPJF řádně vedeny a vykonává-li SPJF činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, vykonává dohled nad hospodařením SPJF, upozorňuje Vedení SPJF, případně další orgány, na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jedenkrát ročně,

  • 4) vypracovává pro Valnou hromadu zprávu o výsledcích revizní a kontrolní činnosti,

  • 5) členové Revizní komise SPJF mají právo účastnit se schůzí Vedení SPJF.

 

RK pracovala ve složení: Radek Petr - Menhart, Josef  Kasl - Pepa a Jaroslav Holý.

Revizní komise se během své činnosti snažila plnit všechny body vyplývající ze stanov SPJF.

Ad 1a) - kontrolní činnost

RK se snažila namátkově kontrolovat Vedení SPJF a upomínala jej např. při nepřiměřeně dlouhé prodlevě zveřejňování zápisů z porad Vedení.
RK nemohla zkontrolovat inventury majetku, neboť ji nebyly Vedením předloženy.

RK kontrolovala postupování podle stanov v různých případech jednání. Vyjadřovala se k zamýšlené úpravě stanov, kdy staré Vedení nemůže “přesluhovat” delší časové období po Valné hromadě, protože dosavadnímu statutárnímu zástupci končí společně s Vedením mandát na VH, takže je třeba obratem zvolit nového předsedu.

RK projednávala regulérnost členství ve Vedení či jiné funkci při nezaplacených členských příspěvcích.

RK si připravovala argumentační zázemí a názor v případě napadení převzetí státního vyznamenání pro JF právě SPJF. Nechtěli jsme řešit, jestli si ocenění JF zasloužil, ale jestli SPJF podle zákona o státních vyznamenání ČR je ve smyslu § 10 pozůstalým po JF.
Dále RK se zabývala, jestli předseda SPJF měl informovat o zamýšleném udělení vyznamenání na řádné poradě také ostatní členy vedení. Předseda RK na překročení kompetencí upozornil předsedu SPJF hned večer 28. října 2017 při cestě z Hradu na nádraží. Samo Vedení o záležitosti diskutovalo na poradě v Pardubicích v lednu 2018 a v zápisu z porady uvedlo: “Vedení upozornilo, že předseda nejednal v souladu se stanovami a schválilo návrh, aby předseda v podobné situace napříště konzultoval celou věc předem s celým vedením (2-1-2).” Záležitost byla tedy vyřešena již na půdě Vedení a RK se jí již dále nezabývala.

 

Ad 1b) - rozhodčí činnost

Nebylo třeba žádné činnosti.

 

Ad 1c) - smírčí činnost

Nebylo třeba žádné činnosti.

 

Ad 2) o RK

VH zvolila 26. 11. 2016 do RK Jaroslava Holého, Josefa  Kasla - Pepu a Radka Petra - Menharta. Při 1. jednání RK ještě v den VH byl zvolen Menhart za předsedu RK.
Kromě 1. jednání se RK fyzicky nikdy nesešla, některé záležitosti se snažila řešit emailovou komunikací nebo v chatu na www.sberac.spjf.cz

 

Ad 3a) dohled nad SPJF

RK přišla připomínka od člena Vedení, že dokumentový server SPJF stále neobsahuje VH schválenou VZ RK předminulého funkčního období. RK nechala záhy sjednat nápravu.
Předseda RK byla nápomocen s hledání nového účetního SW.
Předseda RK dal podnět Vedení k úpravě zbytečně vysokému členskému příspěvku u dětí a mládeže v oddílech SPJF.
Předseda RK komentoval některé kroky orgánů při převzetí státního vyznamenání pro JF (viz ad1a)).
Předseda RK připomínkoval kroky při volbě vedení po minulé VH.
Předseda RK inicioval změnu rozesílky Bobří stopy.
Předseda RK připomínkoval VZ 2017, kde bylo zbytečně opomenuto několik akcí SPJF.

 

Ad 3b) dohled nad hospodařením

Revizní komise se nesešla, aby provedla kontrolu hospodaření a ani nikdo z členů neprojevil zájem tuto kontrolu provést. V předcházejícím období se RK podrobně zabývala vyúčtováním akcí, věnovala se především kontrole dokladů ještě před zaúčtováním. Tato činnost nebyla v uplynulém funkčním období prováděna. V ojedinělých případech pokladní SPJF konzultovala s předseda RK správnou podobu prvotních dokladů.

Stanovy spolku ani žádný prováděcí dokument SPJF neupřesňují obsah kontrolní činnosti RK. Předseda RK konzultoval náplň RK na ČRDM s výsledkem, že to plně závisí na spolku a na RK. Z tohoto důvodu je nenejvýš nutný zájem o aktivní práci v RK členů a předsedy. Bylo by vhodné, aby v se do RK hlásili lidé, kteří mají trochu povědomí o základech účetnictví, lidé ochotní, aktivní a pokud se nezavede sdílení účetních dokumentů na webovém úložišti, měli by tito lidé býti ochotni cestovat do Brna nebo bydlet někde blízko, aby mohli provádět kontrolu účetnictví.

 

Ad 3c) zjištěné nedostatky a návrhy na odstranění

RK průběžně upozorňovala Vedení nebo Výkonný výbor na zjištěné nedostatky a podávala návrhy na řešení. Jednalo se především o méně významné záležitosti. Mezi významná zjištění patří především opakovaně inventarizace majetku a dále “problém akce”, která má více pořadatelů, kdy každá pořádající organizace finančně či jinak zajišťuje část akce, ale není jasné, kdo je hlavní organizátor a čí vlastně akce je. Předseda RK příkladem provedl inventarizaci akce Memoriál Jana Tleskače, kdy kontaktoval spolupořadatele akce před 18 roky, aby se ujistil, že si na akci nedělají žádný nárok a nositelem práv je k akci je SPJF. K podobné inventarizaci svých akcí vyzývala RK Vedení již v minulé VZ. U každé akce musí být jasné, jestli je SPJF pořadatelem, spolupořadatelem či má nad akcí pouze záštitu nebo jen o akci informuje. Především spletence pořádajících organizací u některých akcí jsou po letech nepříjemným problémem.
Vedení SPJF u nových akcí již dbá, aby probíhaly podle příslušných směrnic.

 

Ad 4) zpráva o činnosti

(1.) Návrh zprávy o výsledcích revizní a kontrolní činnosti zveřejnil předseda RK dopředu před VH na spolkovém serveru iKlubovna.cz, aby se s ní mohli členové SPJF seznámit ještě před VH.

(2.) Na návrh předsedy SPJF z předcházejícího funkčního období se i nyní snažil předseda RK o činnosti RK informovat Vedení průběžně mezi zasedáními Vedení v prostředí sberac.spjf.cz Vhodné by bylo zařadit tuto informaci jako pravidelný bod do porad Vedení SPJF.

(3.) Projednávání záležitostí RK bylo již v minulém funkční období přesunuto na sberac.spjf.cz do sekce RK, kam byl poskytnut informativní přístup také Předsedovi SPJF.

(4.) Členové RK by si měli rozdělit mezi sebe odpovědnost za jednotlivé oblasti a již kandidáti do RK by měli prezentovat VH čemu konkrétně se chtějí v RK komisi věnovat.

Všechna 4 opatření doporučuje RK realizovat i v následném období.

 

Ad 5) účast RK na poradách Vedení

Předseda nebo člen RK se účastnili všech porad Vedení kromě dvou (mimořádná v 11/2016 a řádná v 10/2018) a uplatňovali tam záležitosti vyplývající ze stanov SPJF. Do emailových diskuzí Vedení nebyli oproti minulosti členové RK přizváni, takže v nich nemohli býti aktivní. Komplikace tak mohou vzniknout třeba při projednávání úprav stanov, kdy může vzniknout na Vedení dokument, který už sama RK z titulu svých pravomocí ze stanov musí napadnout. V RK byl v tomto období člen s právním vzděláním (JUDr.) a je škoda tuto odbornost nevyužít.

 

Zprávu vypracoval předseda RK a byla schválena RK dne 22. 11.2018.

 

Podpis předsedy RK   ……Menhart.....


 

Tato zpráva Revizní komise SPJF bude předložena Valné hromadě (VH) 24. listopadu 2018 v Brně ke schválení. Na VH také proběhne k této předkládané zprávě diskuze, tak, prosím, nediskutujme o předložené zprávě zde, protože nejsme schopni před VH reagovat na případnou diskuzi na webu.

Zprávy RK bývaly předkládány až na VH, ale domníváme se, že je pro členy spolku lepší, pokud je Zpráva předložena v předstihu a členská základna se s ní může lépe seznámit.

Bylo by přínosné do budoucna, aby i ostatní zprávy předkládané VH byl zveřejňovány dopředu jako tato. RK chtěla jít tímto zveřejněním příkladem.

 

Vytvořil 21. listopadu 2018 v 18:35:04 Menhart. Upravováno 2x, naposledy 23. listopadu 2018 v 10:05:16, Menhart


Diskuze ke článku

Vložení nového komentáře
*
*
*